top of page
Anchor 4
eu_fondovi_jelenje.jpg

EU fondovi

10,7

milijardi eura

2014 - 2020

25

milijardi eura

2021 - 2027

PripremaEU prjekata na antječaj
Odaberite usluge poslovnog savjetnika prema Vašim potrebama. Izaberite optimalnu kombinaciju usluga koja će najbolje 
podržavati Vaše poslovanje.  

Priprema projekata i prijava na EU natječaj

 • Priprema projekata na natječaj za EU fondove započinje inicijalnim sastankom na kojemu zajedno s klijentom oblikujemo ideju za projekt. Klijent može već imati jasno razrađenu ideju koju planira aplicirati na konkretan EU natječaj ili ukoliko ima tek početnu ideju i nije upoznat s EU fondovima,  mi ga usmjeravamo, predlažemo opcije i dajemo sve potrebne  informacije o mogućnostima za financiranje projekta.

 • Prijave projekata vršimo na cijelom području RH jer se sva neophodna komunikacija može obavljati i putem e-pošte, društvenih mreža i telefona te udaljenost nije nikakva prepreka.

 • Prvi korak:  U uspješnoj izradi projekta  je izrada analize poslovanja klijenta – potencijalnog korisnika i njegove projektne ideje te analize raspoloživih EU natječaja.

 • Drugi korak: Sijedi preporuka i odabir odgovarajućeg natječaja za bespovratna sredstva iz EU fondova, razmjena podataka i dokumenata koji su, prema zahtjevima EU natječaja, potrebni da bi se izradio projektni prijedlog i poslovni plan.

 • Treći korak: Izrada projekte dokumentacije za EU fondove, razrada ideje, izrada proračuna projekta,  postavljanje ciljeva, ciljnih skupina postavljanje svih potrebnih teza u okviru projekta i sukladno smejrnicama natječaja.

 • Četvrti korak: Nakon što se dovrši izrada projekta za EU fondove  –  izrada poslovnog plana  i ostatak projektne dokumentacije, prema zahtjevima EU natječaja, isti se dostavlja tijelu nadležnom za provedbu natječaja.

Postupak prijave projekta na EU natječaj

postupak prijavve na Eu natječaj.jpg
Anchor 2

Provedba EU projekata

Projektni management

 • Savjetovanje i podrška pri cjelokupnom administrativnom i financijskom praćenju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, uključujući   financijsko praćenje i koordinaciju projektnih aktivnosti upravljanje ugovorima o radovima i uslugama

 • Savjetovanje i podrška klijentu vezano za obveze po ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava

 • Savjetovanje i podrška u pripremi Zahtjeva za Nadoknadom Sredstava (ZNS-a) uključujući eventualne izmjene, te kontrola istih prije   slanja PT2

 • Kontrola priloga ZNS-a (natječajna dokumentacija, ugovori, računi, otpremnice, izvodi, platne liste, mjesečni izvještaji o radu, itd.) prije  slanja istih PT2

 • Savjetovanje i podrška u pripremi Zahtjeva za izmjenom ugovora o bespovratnim sredstvima te izmjena manjeg značaja prema zahtjevu klijenta

 • Identifikacija rizika i predlaganje mjera za izbjegavanje/ublažavanje istih

 • Koordinacija i nadzor nad radom projektnog tima (uključujući vanjske stručnjake)

 • Prisutnost na lokaciji klijenta te sudjelovanje na sastancima u prostorijama klijenta te drugim lokacijama  prema potrebi

 • Komunikacija putem elektroničke pošte/telefonski

 • Kontinuirano pružanje potpore klijentu u komunikaciji s PT2, UT i revizorskim tijelima za potrebe provedbe projekta i izvještavanjaputem e-pošte, telefona ili sastanaka

 • Savjetovanje pri osiguravanju adekvatnog računovodstvenog i revizorskog traga klijenta

 • Savjetovanje i izrada drugih dokumenata vezano za provedbu projekta

Javna nabava

 • Savjetovanje i izrada prijedloga dokumentacije o nabavi, uključujući savjetovanje i izradu prijedloga traženih sposobnosti, kriterija ekonomski najpovoljnije ponude te svih ostalih odredbi dokumentacije o nabavi sukladno Zakonu o javnoj nabavi te Pravilniku za neobveznike Zakona o javnoj nabavi (u slučaju partnera)

 • Savjetovanje i izrada prijedloga odgovora na upite ponuditelja vezane uz objavljenu dokumentaciju o nabavi (neovisno radi li se ojavnom/prethodnom savjetovanju ili javnoj nabavi)

 • Savjetovanje vezano za usklađenje tehničke specifikacije, odnosno troškovnika radova, roba i usluga s odredbama Zakona o javnoj nabavi i uputama PT 2

 • Priprema/ispravke dokumentacije o nabavi i drugih akata u okviru postupka javne nabave, posebno u dijelu koji se odnosi na definiranje i prilagodbu tehničkih specifikacija prilikom izrade troškovnika za specijaliziranu opremu

 • Savjetovanje u provedbi prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, ako je primjenjivo

 • Savjetovanje tijekom provedbe pregleda i ocjene ponuda te izrade zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda

 • Sudjelovanje u žalbenom postupku, ukoliko bude potrebno

 • Savjetovanje i izrada prijedloga pojašnjenja i pripadajuće dokumentacije u komunikaciji s PT2 za ex-ante i ex-post pregled dokumentacije vezane za postupke javne nabave

 • Savjetovanje i kontrola kvalitete popratnih i izlaznih dokumenata javne nabave (administrativne dokumentacije u području javne nabave) 

 • Savjetovanje pri provedbi izvršenja ugovora koji proizlaze iz postupaka javne nabave i ukazivanje na važne odredbe ugovora te ukazivanje na propuste uočene u izvršenju odredbi ugovora; savjetovanje pri osiguranju da izvršenje ugovora bude u skladu sdokumentacijom o nabavi i odabranom ponudom

 • Pregled projektnog plana nabave te savjetovanje vezano za izvršenje i rokove nabava, rizike i eventualne izmjene plana (uključujućsavjetovanje i izradu prijedloga izmjena istoga), uključujući i praćenje izvršenja nabava i ugovora koji proizlaze iz njih u planiranim  rokovima

 • Savjetovanje i podrška pri izradi projektnih Zahtjeva za nadoknadom sredstava projekta u dijelu koji se odnosi na postupke javne nabave

 • Savjetovanje Naručitelja i Partnera o pravnim aspektima svih odnosa, prava i obveza koji proizlaze iz postupaka javne nabave

 • Administrativno vođenje te elektronsko dokumentiranje i arhiviranje dokumentacije

 • Izrada ugovora o javnoj nabavi i dodataka istih (u slučaju potrebe)

 • Sudjelovanje na sastancima u prostorijama klijenta ili konzultanta

Promidžba

Upravljanje promidžbom i vidljivošću

 • Aktivnosti promidžbe i vidljivosti obavezni su elementi svakog projekta koji se financira sredstvima EU fondova 

 • Svrha tih aktivnosti je:

  • Prezentiranje projekta, projektne ideje, ciljeva i rezultata

  • Podizanje svijesti javnosti, medija i dionika o ulozi Europske unije te objava činjenice da EU sufinancira projekt

  • Podijeliti stečena znanja i iskustva, kako stručna, tako i vezana uz projektni menadžment.

 • Aktivnosti promidžbe i vidljivosti mogu uvelike pomoći u ostvarivanju ciljeva i osiguravanju održivosti.

 • Informiranje i vidljivost projekata sufinanciranih iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova odgovornost su i obveza svih prijavitelja, korisnika sredstava. Očekuje se da provoditelji projekata provode informativne i promidžbene aktivnosti u skladu s potpisanim ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava, tj. prijavitelj je obavezan pridržavati se zahtjeva vezanih uz vidljivost i informiranje navedenih u Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava i njegovim prilozima.

 • Prijavitelj mora osigurati vidljivost EU financiranja prema Uputama za korisnike, što se odnosi na Informiranje i vidljivost svih projekata financiranih iz Europskih fondova 

Primjer promidžbenog videa 

imac-flat-silver.png
Anchor 5

Specijalizirane edukacije iz područja EU fondova

 • Provedba specijaliziranih edukacija iz područja EU fondova u obliku radionica za individualne i grupne polaznike
 • Provedba in-house edukacija i radionica za djelatnike tvrtki koje žele educirati svoje zaposelnike iz područja EU fondova kako bi se oni dalje samostalno mogli prijavljivati na EU natječaje 

Revizija EU projekata

U suradnji s ovlaštenim revizorom i partnerskom tvrtkom Tau savjetovanje, provodimo reviziju EU projekata. 

 
bottom of page