MSc-Corporate-finance.jpg

Projektno financiranje 

PROJEKTNO FINANCIRANJE

Usluga Projektnog financiranja obuhvaća organizaciju i realizaciju financiranja projekta,  projektno upravljanje i suradnju na projektu tijekom životnog ciklusa projekta.   
Fokus nam je na investicijskim projektima koji imaju mogućnost financiranja putem banaka, fondova, EU fondova i ostalih izvora financiranja.  

Bomis Advisory možete angažirati za: 

  • Identificiranje projekta za financiranje u suradnji s klijentom - investitorom (uključena komponenta analize generiranja novčanih tijekova i potencijal profitabilnosti);

  • Podrška razvoju projekta kako bi postigao mogućnost za financiranje i izvedbu ;

  • Definiranje proračuna i financijske konstrukcije projekta;

  • Definiranje strukture kapitala i načina financiranja;

  • Izrada svih projektno-financijskih dokumenata koji uključuju financijsku analizu, financijske projekcije, izradu analize osjetljivosti, analizu troškova i koristi, analizu rizika u projektu i ostalo);

  • Organizacija i provedba  postupaka dubinske analize  sa svrhom dovođenja projekta u fazu predfinanciranja;

  • Pronalaženje investitora i oblikovanje financijske konstrukcije;

  • Podrška klijentu kroz faze izvođenja projekta uz korištenje naše konzultantske, financijske i pravne ekspertize.  

Na projektu možemo biti angažirani tijekom životnog ciklusa projekta: 

Strategija i planiranje: Pomoć u dugoročnom planiranju pojedinačnih projekata ili portfelja usredotočujući se na provedbu i izvedivost, usklađivanje s korporativnim ciljevima i postupcima upravljanja kako bi se maksimizirao povrat ulaganja.

Financiranje i javna nabava: Posredovanje u ishođenju projektnog financiranja; izrada kompletne dokumentacije za financiranje; upravljanje proračunom projekta, koordiniranje svih dionika u projektu; upravljanje procesom nabave za nabavu usluga, materijala ili opreme za isporuku projekta. 

Organizacija i provedba projekta: Postavljanje projekta i usklađivanje provedbe projektnih aktivnosti s dokumentacijom projekta; usklađivanje vremenskih rokova i isporučevina projekta kako bi se projekt odvijao prema prethodno utvrđenom planu; vođenje brige o svim obezama klijenta - investitora koje je on u obvezi ispuniti.

 

Preuzmite case study