EU FONDOVI

Nudimo cjelovitu uslugu vezanu uz EU fondove:

  • Savjetovanje klijenata o EU natječajima

  • Upravljanje pripremom EU projekata

  • Upravljanje provedbom EU projekata

  • Javna nabava za NOJN u okviru projekata

  • Upravljanje promidžbom i vidljivošću 

  • Specijalizirane edukacije za EU fondove

europe-palace-5414751_1920.jpg

UPRAVLJANJE PROVEDBOM EU PROJEKATA 

• Savjetovanje i podrška pri cjelokupnom administrativnom i financijskom praćenju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, uključujući

   financijsko praćenje i koordinaciju projektnih aktivnosti upravljanje ugovorima o radovima i uslugama

• Savjetovanje i podrška Naručitelju vezano za obveze po ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava

• Savjetovanje i podrška u pripremi Zahtjeva za Nadoknadom Sredstava (ZNS-a) uključujući eventualne izmjene, te kontrola istih prije 

   slanja PT2

• Kontrola priloga ZNS-a (natječajna dokumentacija, ugovori, računi, otpremnice, izvodi, platne liste, mjesečni izvještaji o radu, itd.) prije

   slanja istih PT2

• Savjetovanje i podrška u pripremi Zahtjeva za izmjenom ugovora o bespovratnim sredstvima te izmjena manjeg značaja prema zahtjevu

   Naručitelja i Partnera

• Identifikacija rizika i predlaganje mjera za izbjegavanje/ublažavanje istih

• Koordinacija i nadzor nad radom projektnog tima (uključujući vanjske stručnjake)

• Prisutnost na lokaciji Naručitelja i Partnera te sudjelovanje na sastancima u prostorijama Naručitelja i Partnera te drugim lokacijama

   prema potrebi

• Komunikacija putem elektroničke pošte/telefonski

• Kontinuirano pružanje potpore Naručitelju u komunikaciji s PT2, UT i revizorskim tijelima za potrebe provedbe projekta i izvještavanja

   putem e-pošte, telefona ili sastanaka

• Savjetovanje pri osiguravanju adekvatnog računovodstvenog i revizorskog traga Naručitelja i Partnera projekta

• Savjetovanje i izrada drugih dokumenata vezano za provedbu projekta

• Izrada izvješća nakon završetka trajanja projekta 

JAVNA NABAVA

• Savjetovanje i izrada prijedloga dokumentacije o nabavi, uključujući savjetovanje i izradu prijedloga traženih sposobnosti, kriterija 

  ekonomski najpovoljnije ponude te svih ostalih odredbi dokumentacije o nabavi sukladno Zakonu o javnoj nabavi te Pravilniku za                  neobveznike Zakona o javnoj nabavi (u slučaju partnera)

• Savjetovanje i izrada prijedloga odgovora na upite ponuditelja vezane uz objavljenu dokumentaciju o nabavi (neovisno radi li se o

   javnom/prethodnom savjetovanju ili javnoj nabavi)

• Savjetovanje vezano za usklađenje tehničke specifikacije, odnosno troškovnika radova, roba i usluga s odredbama Zakona o javnoj nabavi

   i uputama PT 2

• Priprema/ispravke dokumentacije o nabavi i drugih akata u okviru postupka javne nabave, posebno u dijelu koji se odnosi na definiranje i

   prilagodbu tehničkih specifikacija prilikom izrade troškovnika za specijaliziranu opremu

• Savjetovanje u provedbi prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, ako je primjenjivo

• Savjetovanje tijekom provedbe pregleda i ocjene ponuda te izrade zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda

 Izrada potrebnih dopisa sukladno čl. 263., 293. i 294. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16)

• Sudjelovanje u žalbenom postupku, ukoliko bude potrebno

• Savjetovanje i tumačenje odredbi Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) i relevantnih podzakonskih propisa na zahtjev

   Naručitelja i partnera;

• Savjetovanje i izrada prijedloga pojašnjenja i pripadajuće dokumentacije u komunikaciji s PT2 za ex-ante i ex-post pregled dokumentacije

   vezane za postupke javne nabave

• Savjetovanje i kontrola kvalitete popratnih i izlaznih dokumenata javne nabave (administrativne dokumentacije u području javne nabave) 

• Savjetovanje pri provedbi izvršenja ugovora koji proizlaze iz postupaka javne nabave i ukazivanje na važne odredbe ugovora te

   ukazivanje na propuste uočene u izvršenju odredbi ugovora; savjetovanje pri osiguranju da izvršenje ugovora bude u skladu s

   dokumentacijom o nabavi i odabranom ponudom

• Pregled projektnog plana nabave te savjetovanje vezano za izvršenje i rokove nabava, rizike i eventualne izmjene plana (uključujući

  savjetovanje i izradu prijedloga izmjena istoga), uključujući i praćenje izvršenja nabava i ugovora koji proizlaze iz njih u planiranim

  rokovima

• Savjetovanje i podrška pri izradi projektnih Zahtjeva za nadoknadom sredstava projekta u dijelu koji se odnosi na postupke javne nabave

• Savjetovanje Naručitelja i Partnera o pravnim aspektima svih odnosa, prava i obveza koji proizlaze iz postupaka javne nabave

• Administrativno vođenje te elektronsko dokumentiranje i arhiviranje dokumentacije

• Izrada ugovora o javnoj nabavi i dodataka istih (u slučaju potrebe)

• Sudjelovanje na sastancima u prostorijama Naručitelja i Partnera, po pozivu Naručitelja