EU fondovi

10,7

milijardi eura

2014 - 2020

25

milijardi eura

2021 - 2027

 
 
Odaberite usluge poslovnog savjetnika prema Vašim potrebama. Izaberite optimalnu kombinaciju usluga koja će najbolje 
podržavati Vaše poslovanje.  

Priprema projekata i prijava na EU natječaj

 • Priprema projekata na natječaj za EU fondove započinje inicijalnim sastankom na kojemu zajedno s klijentom oblikujemo ideju za projekt. Klijent može već imati jasno razrađenu ideju koju planira aplicirati na konkretan EU natječaj ili ukoliko ima tek početnu ideju i nije upoznat s EU fondovima,  mi ga usmjeravamo, predlažemo opcije i dajemo sve potrebne  informacije o mogućnostima za financiranje projekta.

 • Prijave projekata vršimo na cijelom području RH jer se sva neophodna komunikacija može obavljati i putem e-pošte, društvenih mreža i telefona te udaljenost nije nikakva prepreka.

 • Prvi korak:  U uspješnoj izradi projekta  je izrada analize poslovanja klijenta – potencijalnog korisnika i njegove projektne ideje te analize raspoloživih EU natječaja.

 • Drugi korak: Sijedi preporuka i odabir odgovarajućeg natječaja za bespovratna sredstva iz EU fondova, razmjena podataka i dokumenata koji su, prema zahtjevima EU natječaja, potrebni da bi se izradio projektni prijedlog i poslovni plan.

 • Treći korak: Izrada projekte dokumentacije za EU fondove, razrada ideje, izrada proračuna projekta,  postavljanje ciljeva, ciljnih skupina postavljanje svih potrebnih teza u okviru projekta i sukladno smejrnicama natječaja.

 • Četvrti korak: Nakon što se dovrši izrada projekta za EU fondove  –  izrada poslovnog plana  i ostatak projektne dokumentacije, prema zahtjevima EU natječaja, isti se dostavlja tijelu nadležnom za provedbu natječaja.

postupak prijavve na Eu natječaj.jpg

Postupak prijave projekta na EU natječaj

 

Upravljanje provedbom EU projekta
Projektni management

 • Savjetovanje i podrška pri cjelokupnom administrativnom i financijskom praćenju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, uključujući   financijsko praćenje i koordinaciju projektnih aktivnosti upravljanje ugovorima o radovima i uslugama

 • Savjetovanje i podrška klijentu vezano za obveze po ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava

 • Savjetovanje i podrška u pripremi Zahtjeva za Nadoknadom Sredstava (ZNS-a) uključujući eventualne izmjene, te kontrola istih prije   slanja PT2

 • Kontrola priloga ZNS-a (natječajna dokumentacija, ugovori, računi, otpremnice, izvodi, platne liste, mjesečni izvještaji o radu, itd.) prije  slanja istih PT2

 • Savjetovanje i podrška u pripremi Zahtjeva za izmjenom ugovora o bespovratnim sredstvima te izmjena manjeg značaja prema zahtjevu klijenta

 • Identifikacija rizika i predlaganje mjera za izbjegavanje/ublažavanje istih

 • Koordinacija i nadzor nad radom projektnog tima (uključujući vanjske stručnjake)

 • Prisutnost na lokaciji klijenta te sudjelovanje na sastancima u prostorijama klijenta te drugim lokacijama  prema potrebi

 • Komunikacija putem elektroničke pošte/telefonski

 • Kontinuirano pružanje potpore klijentu u komunikaciji s PT2, UT i revizorskim tijelima za potrebe provedbe projekta i izvještavanjaputem e-pošte, telefona ili sastanaka

 • Savjetovanje pri osiguravanju adekvatnog računovodstvenog i revizorskog traga klijenta

 • Savjetovanje i izrada drugih dokumenata vezano za provedbu projekta

Upravljanje provedbom EU projekta
Javna nabava

 • Savjetovanje i izrada prijedloga dokumentacije o nabavi, uključujući savjetovanje i izradu prijedloga traženih sposobnosti, kriterija ekonomski najpovoljnije ponude te svih ostalih odredbi dokumentacije o nabavi sukladno Zakonu o javnoj nabavi te Pravilniku za neobveznike Zakona o javnoj nabavi (u slučaju partnera)

 • Savjetovanje i izrada prijedloga odgovora na upite ponuditelja vezane uz objavljenu dokumentaciju o nabavi (neovisno radi li se ojavnom/prethodnom savjetovanju ili javnoj nabavi)

 • Savjetovanje vezano za usklađenje tehničke specifikacije, odnosno troškovnika radova, roba i usluga s odredbama Zakona o javnoj nabavi i uputama PT 2

 • Priprema/ispravke dokumentacije o nabavi i drugih akata u okviru postupka javne nabave, posebno u dijelu koji se odnosi na definiranje i prilagodbu tehničkih specifikacija prilikom izrade troškovnika za specijaliziranu opremu

 • Savjetovanje u provedbi prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, ako je primjenjivo

 • Savjetovanje tijekom provedbe pregleda i ocjene ponuda te izrade zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda

 • Sudjelovanje u žalbenom postupku, ukoliko bude potrebno

 • Savjetovanje i izrada prijedloga pojašnjenja i pripadajuće dokumentacije u komunikaciji s PT2 za ex-ante i ex-post pregled dokumentacije vezane za postupke javne nabave

 • Savjetovanje i kontrola kvalitete popratnih i izlaznih dokumenata javne nabave (administrativne dokumentacije u području javne nabave) 

 • Savjetovanje pri provedbi izvršenja ugovora koji proizlaze iz postupaka javne nabave i ukazivanje na važne odredbe ugovora te ukazivanje na propuste uočene u izvršenju odredbi ugovora; savjetovanje pri osiguranju da izvršenje ugovora bude u skladu sdokumentacijom o nabavi i odabranom ponudom

 • Pregled projektnog plana nabave te savjetovanje vezano za izvršenje i rokove nabava, rizike i eventualne izmjene plana (uključujućsavjetovanje i izradu prijedloga izmjena istoga), uključujući i praćenje izvršenja nabava i ugovora koji proizlaze iz njih u planiranim  rokovima

 • Savjetovanje i podrška pri izradi projektnih Zahtjeva za nadoknadom sredstava projekta u dijelu koji se odnosi na postupke javne nabave

 • Savjetovanje Naručitelja i Partnera o pravnim aspektima svih odnosa, prava i obveza koji proizlaze iz postupaka javne nabave

 • Administrativno vođenje te elektronsko dokumentiranje i arhiviranje dokumentacije

 • Izrada ugovora o javnoj nabavi i dodataka istih (u slučaju potrebe)

 • Sudjelovanje na sastancima u prostorijama klijenta ili konzultanta

 

Upravljanje promidžbom i vidljivošću

 • Aktivnosti promidžbe i vidljivosti obavezni su elementi svakog projekta koji se financira sredstvima EU fondova 

 • Svrha tih aktivnosti je:

  • Prezentiranje projekta, projektne ideje, ciljeva i rezultata

  • Podizanje svijesti javnosti, medija i dionika o ulozi Europske unije te objava činjenice da EU sufinancira projekt

  • Podijeliti stečena znanja i iskustva, kako stručna, tako i vezana uz projektni menadžment.

 • Aktivnosti promidžbe i vidljivosti mogu uvelike pomoći u ostvarivanju ciljeva i osiguravanju održivosti.

 • Informiranje i vidljivost projekata sufinanciranih iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova odgovornost su i obveza svih prijavitelja, korisnika sredstava. Očekuje se da provoditelji projekata provode informativne i promidžbene aktivnosti u skladu s potpisanim ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava, tj. prijavitelj je obavezan pridržavati se zahtjeva vezanih uz vidljivost i informiranje navedenih u Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava i njegovim prilozima.

 • Prijavitelj mora osigurati vidljivost EU financiranja prema Uputama za korisnike, što se odnosi na Informiranje i vidljivost svih projekata financiranih iz Europskih fondova 

Primjer promidžbenog videa 

imac-flat-silver.png
 

Specijalizirane edukacije iz područja EU fondova

 • Provedba specijaliziranih edukacija iz područja EU fondova u obliku radionica za individualne i grupne polaznike

 • Provedba in-house edukacija i radionica za djelatnike tvrtki koje žele educirati svoje zaposelnike iz područja EU fondova kako bi se oni dalje samostalno mogli prijavljivati na EU natječaje